Utenos kolegija (UK)

Utenos kolegija - įsteigta 2000 m. rugsėjo 1 d. Atsižvelgdama į besikeičiančios rinkos reikalavimus, darbdavių lūkesčius, Kolegija didelį dėmesį skyrė studijų programų plėtrai, kasmet tobulindama įgyvendinamas ir rengdama naujas studijų programas.

2010 m. rugsėjį Kolegija pasitinko turėdama 20 paklausių regione ir šalyje studijų programų. Kompetentingas akademinis personalas, stipri mokymo/si bazė (kompiuterių klasės, dantų technologijos, biochemijos laboratorijos) leidžia užtikrinti studentų teorinį ir praktinį pasirengimą.

Aukštas absolventų įsidarbinimo lygis yra vienas reikšmingiausių Utenos kolegijos kokybiškos veiklos rodiklių.

Kolegijos studentams sudarytos geros saviraiškos galimybės, vyksta aktyvus kultūrinis, sportinis gyvenimas, studentai dalyvauja konferencijose, tarptautinių mainų programose, įvairiuose konkursuose užima prizines vietas.

Glaudūs ryšiai su universitetais sudaro sąlygas Kolegijos absolventams siekti akademinio bakalauro bei magistro kvalifikacinių laipsnių.

Siekdama užtikrinti studijų prieinamumą, Utenos kolegija bendradarbiauja su Ukmergės technologijų ir verslo bei Alantos technologijos ir verslo mokyklomis, kurių bazėje realizuojamos kai kurios Kolegijos studijų programos. Įgyvendinant mokymosi visą gyvenimą nuostatas, Kolegijoje regiono ir šalies gyventojams sudarytos galimybės tobulinti savo kvalifikaciją dalyvaujant kursuose ir seminaruose bei nuotoliniu būdu.

Kolegijos projektinė veikla prisideda prie regiono ekonominės plėtros, verslo įmonių konkurencingumo didinimo, padeda spręsti neįgaliųjų, bedarbių socialinės atskirties problemas. Narystė įvairiose organizacijose bei asociacijose stiprina Kolegijos prestižą, didina jos žinomumą šalies ir tarptautiniu lygiu.

Mokslo ir technologijų pažanga, informacinės ir žinių visuomenės kūrimasis Kolegijai, kaip aukštojo mokslo institucijai, kelia naujų uždavinių: modernizuoti studijų procesą, tobulinti praktinį mokymą, stiprinti mokslo taikomąją veiklą, plėtoti tarptautiškumą.

Akademinės bendruomenės žinių poreikio skatinimas ir puoselėjimas, partnerystės su šalies ir Europos aukštojo mokslo institucijomis plėtojimas, nuolatinis atsinaujinimas, atvirumas ir bendras darbas - sėkmingo Kolegijos strateginių tikslų įgyvendinimo pamatas.

Internetinis puslapis: https://www.utenos-kolegija.lt/