Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centras

Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centras - patrauklus, modernus, nuolat atsinaujinantis profesinio mokymo centras. Centre teikiamos kokybiškas profesinio mokymo paslaugos atsižvelgiant į darbo rinkos pokyčius bei šiuolaikinių technologijų, verslo, administravimo ir paslaugų sričių raidą. Čia pasinaudojus ESF lėšomis įkurti netgi du praktinio mokymo centrai: inžinerinės pramonės ir Energetikos sektoriniai praktinio mokymo centrai, suteikiantys galimybę su modernia įranga dirbti ne tik Centro mokiniams ir mokytojams, bet ir aukštųjų mokyklų bendruomenei bei įmonių darbuotojams, norintiems kelti kvalifikaciją.

Mūsų misija - teikti vidurinį išsilavinimą, vykdyti profesinį mokymą, tęstinį suaugusiųjų mokymą, perkvalifikavimą ir kvalifikacijos tobulinimą, sudaryti tinkamas sąlygas jaunimui įgyti profesinę kvalifikaciją, ugdyti atsakingas, mokančias bendradarbiauti asmenybes, užtikrinti greitą prisitaikymą prie šalies ir tarptautinės darbo rinkos poreikių, aprūpinti mokymo ir mokymosi procesą pažangiomis technologijomis bendradarbiaujant su verslo pasaulio atstovais, aktyviai dalyvaujant ESF projektuose bei plėtojant mokamų paslaugų pasiūlą.

Dirbdami, mokydamiesi ir mokydami kitus vadovaujamės bendražmogiškomis vertybėmis: pagarbai, pasišventimu, veržlumu. Centro veikla grindžiama atsakomybės, pavyzdingumo, verslumo, vadybos, novatoriškumo ir dalykinio bendradarbiavimo principais. Mes atviri naujovėms, jų aktyviai ieškome ir sparčiai pritaikome, mes sąžiningai laikomės darbo tvarkos ir taisyklių, mes planuojame įvertindami ilgalaikę perspektyvą, mes dirbame komandoje, padedame kolegoms, mes vienas kitam siūlome problemų sprendimo būdus.

Kurti patrauklią ir skatinančią mokytis visą gyvenimą mokymosi aplinką, užtikrinti profesinio mokymo patrauklumą ir kokybę atsižvelgiant į nuolatinę ekonomikos ir technologinių procesų plėtrą – strateginis mūsų kaip socialiai atsakingos švietimo įstaigos tikslas.

Daugiau informacijos apie Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centrą galite rasti:

  • Internetinėje svetainėje www.vtmc.lt
  • bei socialiniame tinkle „Facebook“.